Giáo án điện tử

IMG_0015

BẢN ĐĂNG

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 và Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2015-2016. Căn cứ Công văn số 68…