BẢN ĐĂNG

Tháng Chín 29, 2016 3:27 chiều

n cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 và Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2015-2016.
Căn cứ Công văn số 68 – CV/HU ngày 28/01/2016 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về việc đăng ký nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2016.
Căn cứ kế hoạch năm học 2015-2016 của trường TH Quảng Thanh; tôi xin đăng ký nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm học 2015-2016, như sau:

IMG_0015

 

Họ tên Ngày tháng năm sinhNăm
1 A
2 A

 

Trang Violet cua trường