Kết nạp đội viên lần 2 năm học 2019-2020

Tháng Năm 26, 2020 8:35 sáng

Liên Đội trường TH Quảng Thanh đã tổ chức kết nạp đội viên lần thứ 2 năm học 2019-2020.

d dfg ds xc